Klauzula informacyjna

INFORMACJE DOTYCZACE DANYCH OSOBOWYCH – W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych osobowych oraz uchylenie dyrektyw 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO",
"GDRP" lub "Ogólne rozporządzenie o Danych").”

Informujemy, ze wyłącznym Administratorem Państwa danych osobowych jest firma AKAP-IT Krzysztof Syta z siedzibą w Radomiu ( 26-605 ) przy ulicy Szczawińskiego 5 lok. 12, zwana dalej AKAP-IT.

Nadmieniamy, że wszelkie dane osobowe jakie zostały bądź zostaną nam przekazane wykorzystujemy wyłącznie w celu związanym z prowadzoną przez AKAP-IT działalnością gospodarczą.

Tym samym bierzemy na siebie odpowiedzialność za wykorzystanie danych w sposób bezpieczny, zgodny z prawem, umową, bądź ustaleniami pomiędzy stronami oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa RP.

Dane osobowe będą przetwarzane przez AKAP-IT w szczególności:

§1. Na podstawie art.6 RODO w celu

 1. Podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą ( dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy, ich podanie jest niezbędne z punktu widzenia prawa do ustalenia obowiązków pomiędzy stronami )
 2. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych


§2. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AKAP-IT tj. na podstawie art. 6 ust. 1, lit. f RODO w celu:

 1. W celach marketingowych, a w tym w celu wysyłania drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych na bazie zgłoszonego wcześniej zapotrzebowania.
 2. Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń finansowych za nieopłacone faktury, umowy.
 3. Wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, między innymi takich jak:
  1. wystawiania, wysyłania i przechowywanie kopii faktur oraz innych dokumentów księgowych – niezbędnych do wypełnienia obowiązku podatkowego
  2. wystawiania potwierdzenia zamówienia lub innego dokumentu związanego z realizacją zleceń
  3. organizacji transportów i dostaw
  4. udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami


§3 Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać

 1. Przez czas wykonywania obowiązków np. wystawienia faktur, potwierdzeń, odpowiedzi na wniesione pisma i inną korespondencję, która dotyczy bieżącej działalności biznesowej
 2. Przez czas, w którym przepisy nakazują na przechowywać dane, np. podatkowe, administracyjne i inne, które mogą mieć wpływ na stan prawny i bezpieczeństwo firmy
 3. Przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania ciążących na nas obowiązków prawnych i podatkowych
 4. Przez czas trwania umowy a następnie przez okres , po którym się przedawniają roszczenia wynikające z łączącej z klientem umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów przez czas trwania takich postępowań, w tym windykacyjnych
 5. Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy
 6. Tworzenia zestawień, analiz statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług, prace rozwojowe w systemach informatycznych – przez czas trwania umowy, a następnie nie dłużej niż przez okres, po którym się przedawniają się roszczenia wynikające z umowy
 7. Weryfikacji wiarygodności płatniczej kontrahenta – przez okres niezbędny do dokonania takiej oceny przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu tej lub kolejnej umowy oraz do rozpatrywania związanych z tym reklamacji

§4 Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane

 1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. Posprzedażowej obsługi klientów ( np. obsługa reklamacji),
  2. Posprzedażowej obsługi serwisowej ( naprawa urządzeń )
  3. Prowadzenia akcji informacji o darmowych i płatnych upgreade’ach zakupionych produktów
  4. Informowania o akcjach serwisowych
 2. Zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących AKAP-IT
 3. Wypełnienia obowiązku prawnego Administratora ( np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 4. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, na postawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą
 5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

§5 Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe.

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 3. Prawo do żądania od Administratora usunięcia danych
 4. Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi
 6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 8. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)
 9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażeniu własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych
 10. Prawo do bycia zapomnianym, czyli usunięcia wszelkich danych jakie dotycząc osoby, która takie żądanie zgłasza, ze wszystkich systemów teleinformatycznych AKAP-IT

Prawa wymienione w punktach 1-10 można zrealizować przez kontakt:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
telefon: +48608554567
korespondencyjnie: ul. Szczawińskiego 5 lok. 12, 26-605 Radom

W przypadku, kiedy na wyraźne żądanie Państwa dane nie zostaną przez AKAP-IT zmienione, zaktualizowane czy usunięte, mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.